જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

1000 સુધી ના સરવાળા માટે પદ્ધતિ પસંદ કરો

સમસ્યા

એવી 2 પદ્ધતિઓ પસંદ કરો જેનો ઉપયોગ કરી આપણે 107+139 નો સરવાળો કરી શકીએ.
જવાબ 2 પસંદ કરો: