જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સમય જણાવવો (અંક ન દર્શાવેલ ઘડિયાળ)

સલ અંકો વિનાની કાંટાવાળી ઘડિયાળ પર સમય જણાવે છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

સમયજ શું થયો છે સૌ પ્રથમ આપણે કલાક કાંટા ને જોઈએ જે ટૂંકો છે અને તે શું બતાવે છે તે જોઈએ અહી આ 12 છે આ 1 2 3 4 તેને 4 પસાર કરી લીધા હોય એમ લાગે છે આપણે ચોથા કલાક માં છે તેથી કલાક 4 છે હવે મિનીટ વિષે વિચારીએ મિનીટ કાંટો લાંબો છે અને આ દરેક લીટી 5 મિનીટ દર્શાવે અહી થી શરુ કરીએ 0 મિનીટ ત્યારબાદ આ 5 મિનીટ અને આ 10 મિનીટ મિનીટ 10 છે તેને 10 મિનીટ પસાર કરી 4 કલાક અને 10 મિનીટ તેથી 4:10 થોડા વધુ ઉદાહરણ કરીએ સમય શું થયો છે? કલાક કાંટા ને જોઈએ તે અહી ટૂંકો છે અહી થી શરુ કરીએ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 તે 9 અને 10 ની વચ્ચે છે તેને 9 પસાર કર્યા તે હજુ 9 માં કલાક માં જ છે તે 10 માં નથી ગયો 9 થી શરુ કરીને 10 સુધી ન પહોચે તે 9 મો કલાક અને પછી 10 કલાક તેથી અહી કલાક 9 છે હવે મિનીટ ને જોઈએ આપણે ઘડિયાળ ની 0 થી શરુ કરીએ 0 મિનીટ 5 10 15 20 25 30 તે 9:30 થશે તમને સમજાયું હશે કારણકે કલાક માં 60 મિનીટ હોય અને આ ઘડિયાળ માં તદ્દન અડધું છે 60 નું અડધું 30 થાય હવે વધુ 1 જોઈએ સમય શું થયો છે 12 1 આપણે પાછળ ની તરફ પણ જઈ શકીએ 12 11 10 કલાક કાંટા એ 10 પસાર કરી લીધા પરંતુ હજી 11 નહિ તેથી તે 10માં કલાક માં છે અને કેટલી મિનીટ પસાર થઇ? 0 5 10 15 20 મિનીટ પસાર થઇ જે લાંબો કાંટો બતાવે છે તેથી 10 કલાક અને 20 મિનીટ