મુખ્ય વિષયવસ્તુ
આપણે સરળ પ્રશ્નો જેવા કે 0.2 + 0.4 થી શરૂઆત કરીએ અને વધુ જટિલ પ્રશ્નો જેવા કે 10.3 + 36.75 નો ઉકેલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ.