મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ

મહાવરો
ઋણ સંખ્યાઓની સમજ7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
સંખ્યારેખા પર ઋણ સંખ્યાઓ7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
મહાવરો
નિરપેક્ષ મૂલ્યો શોધવા7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
0/100 પોઈન્ટ્સ
અંતર શોધવા માટે નિરપેક્ષ મૂલ્ય7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 800 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
શીખો
આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી
મહાવરો
સંખ્યારેખા પર ઋણ સંખ્યાને ઉમેરવી7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
સંખ્યા સમીકરણો અને સંખ્યા રેખાઓ4 પ્રશ્નોના 3ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
0/100 પોઈન્ટ્સ
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 800 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 1600 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!

આ એકમ વિશે

0 ની નીચેની સંખ્યાઓ અને તેઓ ધન સંખ્યાઓ સાથે કેવી રીતે સંબધિત છે તે વિશે જાણો. પૂર્ણાંકને કેવી રીતે ઉમેરવા અને બાદબાકી કરવી તે શીખો.