મુખ્ય વિષયવસ્તુ
ગુણાકાર માટે જૂથના ગુણધર્મની પાયાની સમજની સમીક્ષા કરો અને અમુક પ્રશ્નનો મહાવરો કરવાનો પ્રયત્ન કરો.
વડે ગોઠવવું: