જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દશાંશનું ટકામાં રૂપાંતર: 0.601

ટકાને દશાંશ સ્વરૂપે પણ લખી શકાય. પ્રતિ-સેન્ટ એટલે પ્રતિ-100. તેથી, સમાન દશાંશ મેળવવા માટે આપણે ટકાને 100 વડે ભાગીએ. પછી, આપણે ટકાની નિશનીને(%) દૂર કરીએ. ઉદાહરણ તરીકે 65÷100 ઉકેલીને 65% ને દશાંશ સ્વરૂપમાં ફેરવી શકાય. તેથી, 65%=0.65. 100 વડે ભાગવાની બીજી રીત વિચારીએ તો દશાંશને બે સ્થાન ડાબી બાજુ ખસેડવની છે. સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ