જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સમરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ભાગો

સમસ્યા

બંને ત્રિકોણના આકાર અને કદ સમાન છે.
કયો ત્રિકોણ BAC ને અનુરૂપ છે?
નોંધ: પહેલા ત્રિકોણની નિશાનીનો ઉપયોગ કરો અને અને શિરોબિંદુનો ક્રમ સાચો છે તેની ખાતરી મેળવો.
1