જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બહુપદીને ઉમેરવી

સલ (5x² + 8x - 3) + (2x² - 7x + 13x) નું સાદુંરૂપ આપે છે. સલ ખાન અને Monterey Institute for Technology and Education દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

અહીં કહ્યું છે કે (5x નો વર્ગ +8 x -3 )+(2x નો વર્ગ -7 x +13 x ) નું સાદુરૂપ આપો હવે સાદુરૂપ આપવા માટે આપણે સજાતીય પદોને એકબીજા માં ઉમેરવા પડશે એટલે કે x ની સરખી ઘાતવાળા પદોના સરવાળો બાદબાકી કરવો પડે સૌ પ્રથમ આપણે આ કૌસ છોડી દઈએ તેનાથી આ બંનેની કિંમત માં કોઈ ફરક પડશે નહિ માટે આપણે 5x નો વર્ગ +8 x -3 + 2x નો વર્ગ જો હવે અહીં ઓછાની નિશાની હોય તો આ કૌસની અંદરના દરેક પદની નિશાની બદલાઈ જાય એટલે કે ઋણ ની નિશાની નું વિભાજન થઇ જાય પણ અહીં વત્તા છે તેથી નીશની માં કોઈ ફરક પડશે નહિ માટે 7x +13 x હવેઘાત પ્રમાણે ના પદ જોઈએ એટલે કે સરખી ઘાત વાળા પદો જોતા આપણને અહી દેખાય છે 5x નો વર્ગ અને 2x નો વર્ગ આ બંને વર્ગ વાળા પદ છે આપણી પાસે કોઈ 5 વસ્તુ છે અને તેવી જ બીજી 2 વસ્તુ છે તો આપણી પાસે કુલ 7 વસ્તુ થશે એટલેકે અહીં 7x નો વર્ગ મળે હવે x વાળા પદ લઈએ એટલે કે x ની 1 ઘાત વાળા પદ એ છે 8 x -7 x +13 x હવે જો 8x માંથી 7x બાદ કરીએ તો આપણી પાસે ફક્ત x વધે અને તે x ને 13x માં ઉમેરતા આપણને મળે + 14 x અને હવે આપણી પાસે એક જ અચળ પદ બાકી રહે છે જે છે -3 તેને આપણે x ની 0 ઘાત વાળું પદ પણ કહી શકીએ આમ તે એકજ પદ હોવાને લીધે તેનો કોઈ સાથે સરવાળો કે બાદબાકી થશે નહિ માટે તેને અહીં લખીએ -3 આમ આપણે આપણો જવાબ મેળવી લીધી છે