જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સ્તંભાલેખ રચો

સમસ્યા

નીચે આપેલા ડેટા પોઈન્ટ હવાઇ ઇગલ્સ ફૂટબોલ ટીમની દરેક રમતના પોઇન્ટ્સને દર્શાવે છે.
17,33,28,23,10,42,3
આ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને, એક સ્તંભાલેખ બનાવો.