જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ચિત્રઆલેખને વાંચવો

સામાન્ય બુદ્ધિ કહે છે કે ચિત્રઆલેખ અમુક પ્રકારના ચિત્રો હોવા જોઈએ. હા! ચિત્રઆલેખ મૂળભૂત રીતે ચિત્ર સાથે માહિતીને દર્શાવવાની એક રીત છે જે માહિતી સાથે સંબંધિત છે. આ વ્યવહારિક પ્રશ્નને જોઉએ જે ચિત્રઆલેખનું અર્થઘટન કરવાનું કહે છે. સલ ખાન અને Monterey Institute for Technology and Education દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

લોહીના પ્રકારના સર્વેક્ષણનો એક ચિત્રાલેખ નીચે આપેલ છે તે મુજબ કેટલા લોકોનું લોહી o positive છે ? કેટલાનું o negative છે ? ચિત્રાલેખ એટલે માહિતીને ચિત્ર સ્વરૂપે દર્શાવવાની એક રીત . આ ચિત્રમાં જુઓ કે લોહીના ટીપાનું ચિત્ર આપેલ છે અને નીચે લખેલ છે કે લોહીનું દરેક ટીપું એ 8 લોકોને દર્શાવે છે , આમ , આ ચિત્રમાં લોહી નું દરેક ટીપું બરાબર 8 લોકો એવો અર્થ થાય . દાખલા તરીકે કેટલો લોહીના પ્રકાર A positive છે ? તો તેની સામે 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , લોહીના ટીપાં છે અને માહિતી મુજબ દરેક લોહીનું ટીપું 8 લોકોને દર્શાવે છે માટે , કહી શકાય કે 56 લોકોનું લોહી A positive પ્રકાર નું છે . પણ આપણે આ આપેલ પ્રશ્ર્નનો જવાબ આપવાનો છે , કે કેટલા લોકોનું લોહી o positive છે ? ચિત્રમાં જુઓ કે અહીં o છે અને આ positive દર્શાવે છે તેની સામે જુઓ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , આમ , અહીં 8 ટીપાં છે . અને માપ આપેલ છે કે 8 લોકો પ્રતિ 1 ટીપું આ સરખા એકમનો છેદ ઉડાડીએ . 8 ગુણ્યા 8 બરાબર 64 લોકો માટે અહીં લખીએ 64 આમ 64 લોકોના લોહીનો પ્રકાર o positive છે . હવે o negative વિશે વિચારીએ અહીં આપેલ છે o અને આ ઓછાની નિશાની દર્શાવે છે negative જેની સામે લોહીના 2 ટીપાં છે . આમ , 2 ટીપાં ગુણ્યાં 8 લોકો પ્રતિ એક ટીપું આમ , 2 ગુણ્યાં 8 બરાબર 16 લોકો માટે કહી શકાય કે સર્વેક્ષણ મુજબના 16 લોકોનું લોહી o negative પ્રકારનુ છે . અને 64 લોકોનાં લોહીનો પ્રકાર o positive છે .