જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

કૌંસ ધરાવતું સમીકરણ: દશાંશ અને અપૂર્ણાંક

સમસ્યા

f માટે ઉકેલો.
ચોક્કસ જવાબ આપો.
9f=12(12f2)
f=
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • યોગ્ય અપૂર્ણાંક, જેમ કે 1/2 અથવા 6/10
  • અયોગ્ય અપૂર્ણાંક, જેમ કે 10/7 અથવા 14/8