જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ચતુષ્કોણના પ્રકાર

સમસ્યા

બધા જ લંબચોરસને ચાર કાટખૂણા હોય છે અને સામ સામેની બાજુઓ સમાન લંબાઈની અને સમાંતર હોય છે.
આપેલમાંથી કયા ચતુષ્કોણ લંબચોરસ છે?
ચતુષ્કોણલંબચોરસ /લંબચોરસ નથી