મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સૈદ્ધાંતિક અને પ્રાયોગિક સંભાવના: સિક્કાને ઉછાળીને અને પાસાને ફેરવીને