મુખ્ય વિષયવસ્તુ
દ્વિઘાત સૂત્રની વધુ સમજ મેળવો અને તેને દ્વિઘાત સમીકરણમાં કઈ રીતે ઉપયોગમાં લઇ શકાય.