મુખ્ય વિષયવસ્તુ
અમુક પ્રશ્નોને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીએ જ્યાં તમને સાન્ત સમાંતર શ્રેણીની ગણતરી કરવાનું કહ્યું છે.