જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વર્તુળને લગતા ક્ષેત્રફળ(એડવાન્સ)

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

બિંદુ O પર 60° નો ખૂણો બનાવતું એક વૃતાંશ OAB છે. રેખાખંડ AB પર અર્ધવર્તુળ રહેલ છે.
ગુલાબી રંગથી છાયાંકિત ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: