જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વર્તુળને લગતા ક્ષેત્રફળ(મૂળભૂત)

સમસ્યા

એક અર્ધવર્તુળની અંદરની બાજુ, 5 m અને 12 m બાજુ ધરાવતો એક કાટકોણ ત્રિકોણ રહેલ છે.
છાયાંકિત ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: