જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ચોકડી ગુણાકાર વડે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ મેળવો

સમસ્યા

લલિતે ચોકડી ગુણાકારની મદદથી સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ મેળવ્યો.
{2y+5x=5313y2x=34
સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યા પછી તેને જે મળ્યું તે આ છે
x2(34)(13)(53)A=y(53)(2)(34)(5)B=1(2)(2)5(13)C
લલિતના ઉકેલનો નીચે આપેલ કયો ભાગ ખોટો હતો?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: