જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આલેખની રીતે સમીકરણ યુગ્મના ઉકેલની સંખ્યા

સમસ્યા

આપેલ સમીકરણ-યુગ્મને કેટલા ઉકેલ છે?
જવાબ શોધવા માટે તમે નીચે આપેલ ઇન્ટરેક્ટિવ ગ્રાફનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
{x+2y=22x+4y=8
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: