જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

શાંત દશાંશ અપૂર્ણાંકને ઓળખો

સમસ્યા

એક સંમેય સંખ્યા D આ સ્વરૂપમાં છે:
D=33599
આપણે D ના દશાંશ વિસ્તરણ માટે શું કહી શકીએ?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: