વર્ગ 9 (ભારત)

લોડ થઈ રહ્યું છે

શરૂ કરો
સંમેય ઘાતાંકનો પરિચય

કોઈ પણ સંખ્યામાં અપૂર્ણાંક ઘાતાંક જેટલો વધારો કરતા શીખો, જેમ કે 8^⅔.
શીખવાની શરૂઆત કરો: સંમેય ઘાતાંકનો પરિચય