આ એકમ વિશે

આ પ્રકરણમાં, રેખાખંડને દુભાગવું અને ખૂણા જેવી બાબતોનો સમાવેશ થતો હોય તેવી પાયાની રચનાઓ વિશે સમજ મેળવીએ