મુખ્ય વિષયવસ્તુ
વર્તમાન સમય:0:00કુલ સમયગાળો :3:34

પૃષ્ઠનો ઉપયોગ કરી સપાટીનું ક્ષેત્રફળ: ત્રિકોણીય પ્રીઝમ