મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આંકડાશાસ્ત્ર

મહાવરો
માહિતી ગણની શરૂઆત7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
આવૃત્તિ કોષ્ટક બનાવવા4 પ્રશ્નોના 3ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
મહાવરો
મઘ્યક, મધ્યસ્થ, અને બહુલક7 પ્રશ્નોના 5ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
0/100 પોઈન્ટ્સ
માહિતી વિતરણોની સરખામણી કરવી4 પ્રશ્નોના 3ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
મઘ્યક આપેલ હોય ત્યારે ખૂટતી કિંમત4 પ્રશ્નોના 3ને એક સ્તર ઉપર મેળવો!
0/100 પોઈન્ટ્સ
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 900 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!

આ એકમ વિશે

આ પ્રકરણમાં, આપણે માહિતીને લગતી અમુક બાબતોની ચર્ચા કરીશું જેમકે માહિતીની રજૂઆત અને આલેખ દ્વારા રજૂઆત તેમજ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનની ગણતરીની રીતો.