મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ત્રિકોણ

આ એકમ વિશે

આ પ્રકરણમાં, આપણે ઘણી બાબતોમાં ઊંડા ઉતરીશું અને ત્રિકોણની એકરૂપતા, એકરૂપતાના નિયમો, ત્રિકોણના થોડા વધુ ગુણધર્મો અને ત્રિકોણમાં અસમતાને સાબિત કરીશું.