મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ચતુષ્કોણ

આ એકમ વિશે

આપણે ત્રિકોણ અને તેમના ગુણધર્મો વિશે ઘણું વાંચી લીધું છે, હવે આપણે ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો અને તેમના પ્રકાર વિશે ભણી રહ્યા છીએ.