મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ

આ એકમ વિશે

એક ત્રિકોણ અને એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા સાથે અમુક રસપ્રદ ગુણધર્મો જોડાયેલ છે. આ પ્રકરણમાં એ ગુણધર્મો વિશે વિગતવાર જાણકારી છે.