જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

દ્વિપદીને બહુપદી સાથે ગુણો

સમસ્યા

વિસ્તરણ કરો.
તમારો જવાબ બહુપદીના સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ.
(d2+3)(d2+2d+1)=