જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 11: ઘાતાંક, વર્ગમૂળ અને પ્રમાણિત સ્વરૂપ

આ એકમ વિશે

ઘાતાંક, કરણી ચિહન અને પ્રમાણિત સ્વરૂપને અંકગણિત વિના સમજીએ અને ઉકેલીએ.

આ પાઠમાં આગળ વધવા માટે તમારા વિસ્તારોને ઓળખો:
આ પાઠમાં આગળ વધવા માટે તમારા વિસ્તારોને ઓળખો:
આ પાઠમાં આગળ વધવા માટે તમારા વિસ્તારોને ઓળખો:
આ પાઠમાં આગળ વધવા માટે તમારા વિસ્તારોને ઓળખો: