મુખ્ય વિષયવસ્તુ

અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ પરિચય

અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ વિશે શીખો અને તેને ઓળખવાનો મહાવરો કરો.
વડે ગોઠવવું: