જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ

સમસ્યા

સો ના ચાર્ટ પર જોને વિભાજ્ય સંખ્યાઓને છાયાંકિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.
જોને કઈ ભૂલ કરી?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: