જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: પૂર્વ બીજગણિત > Unit 3

Lesson 5: ટકા, અપૂર્ણાંક, અને દશાંશનું રૂપાંતર

ટકા, અપૂર્ણાંક, અને દશાંશ વચ્ચે ફેરવો

ઉદાહરણ તરીકે, 50%, 1/2, અને 0.5 તમામ કઈ રીતે સમાન છે તે શીખો.
ટકા, અપૂર્ણાંક, અને દશાંશ બધી સંખ્યાને લખવાની ફક્ત જુદી જુદી રીત છે. ઉદાહરણ તરીકે, નીચેની દરેક સમાન છે:
ટકાઅપૂર્ણાંકદશાંશ
50%120.5
રુપાંતરમાં, આપણે કહી શકીએ કે બિમલે પીઝાના 50%, અથવા પીઝાનો 12, અથવા પીઝાના 0.5 ખાધા. આ બધા ત્રણેય શબ્દોનો અર્થ સમાન જ થાય છે.
આ આર્ટીકલમાં, આપણે ટકા, અપૂર્ણાંક, અને દશાંશ વચ્ચે કઈ રીતે ફેરવવું તે શીખીશું.

ટકા અને અપૂર્ણાંક વચ્ચે ફેરવવું

ટકાથી અપૂર્ણાંક

15% ને સરળ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવાનું ઉદાહરણ જોઈએ.
15%=15100ટકાને અપૂર્ણાંક તરીકે લખો=15÷5100÷5ઉપર અને નીચે 5 વડે ભાગો=320સાદુંરૂપ આપો
આપણે શોધ્યું કે 15% બરાબર 320 થાય.
પ્રશ્ન 1A
44% સરળ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવો.
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4

અપૂર્ણાંકથી ટકા

35 ને ટકામાં ફેરવીએ. 35 ને 100 ના છેદ સાથે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવું એ અહીં ચાવી છે. આ કરવા માટે, આપણે જાણવાની જરૂર છે કે કોના ગુણ્યા 5 આપણને 100 આપે.
5×?=100
તે સંખ્યા 100÷5=20 છે:
5×20=100
હવે આપણે 35 ને ટકામાં ફેરવવા માટે તૈયાર છીએ.
35=3×205×20100 નો છેદ મેળવવા માટે ગુણાકાર કરો=60100સાદુંરૂપ આપો=60%ટકા તરીકે લખો
આપણે શોધ્યું કે 35 બરાબર 60% થાય.
પ્રશ્ન 1B
1225 ને ટકામાં ફેરવો.
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
%

ટકા અને દશાંશ વચ્ચે ફેરવવું

ટકાથી દશાંશ

8% ને દશાંશમાં ફેરવો:
8%=8100ટકાને અપૂર્ણાંક તરીકે લખો=0.088100એ 8 શતાંશ છે
આપણે શોધ્યું કે 8% બરાબર 0.08 થાય.

મહાવરો

પ્રશ્ન 2A
4% ને દશાંશમાં ફેરવો.
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi

દશાંશથી ટકા

0.05 ને ટકામાં ફેરવો:
0.05=5100આ 5 શતાંશ છે=5%ટકા તરીકે લખો
આપણે શોધ્યું કે 0.05 બરાબર 5% થાય.
પ્રશ્ન 2C
0.14 ને ટકામાં ફેરવો.
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
%

જયારે દશાંશ સંખ્યા દશાંશમાં હોય, ત્યારે ટકાને દશાંશમાં ફેરવવું થોડું અઘરું થઈ શકે. જોઈએ કે તમે તેને શોધી શકો કે નહિ!

મહાવરો

પ્રશ્ન 2D
0.3 ને ટકામાં ફેરવો.
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
%

મહાવરાનો ગણ:

પ્રશ્ન 3A
0.82 ને ટકામાં ફેરવો.
 • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
 • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
 • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
 • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
 • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
 • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
%