જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પ્રમાણ લખવું

સમસ્યા

4 માર્કરની કિંમત $7.04 છે.
કયુ સમીકરણ 7 માર્કરની કિંમત નક્કી કરવામાં મદદ કરશે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: