જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ભૂલ શોધો: બે પદ ધરાવતા સમીકરણ

સમસ્યા

ફેલિક્સે એક સમીકરણ ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કર્યો.
2(5g1)=35g1=1.5Step 15g=2.5Step 2g=0.5Step 3
ફેલિક્સની ભૂલ શોધો.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: