મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વિજ્ઞાન

ધોરણ 10 ભૌતિક વિજ્ઞાન (ભારત)

ચાલો પ્રકાશ અને વિદ્યુતના રહસ્યો વિગતવાર સમજીએ. આપણી આંખમાં ખામીનું નિવારણ માટે કેવી રીતે પ્રકાશનું પરાવર્તન. શહેર ને પ્રકાશિત કરવા માટે કેટલો ખર્ચ થાય તેની સમજ.ન્યુટનના પ્રિઝમ થી ફેરાડેના જનરેટર સુધી,બધું ત્યાં છે. આથી આ કોર્સ લેતા,આપણે ધોરણ 10 NCERT (માત્ર આ ધોરણના સીમિત નહિ) ના ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં નિપુણતા મેળવીશું.

શરૂ કરો
પ્રકાશનું પરાવર્તન

આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રકાશ આપની આસપાસ ફેલાયેલો છે. તેના કારણે આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓને જોઈ શકીએ છીએ. આ પ્રકરણમાં, આપણે પ્રકાશના 'વિવર્તન' અને સમતલ અરીસા વિશે સમજ મેળવીશું.
શીખવાની શરૂઆત કરો

શરૂ કરો
પ્રકાશનું પરાવર્તન

આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રકાશ આપની આસપાસ ફેલાયેલો છે. તેના કારણે આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓને જોઈ શકીએ છીએ. આ પ્રકરણમાં, આપણે પ્રકાશના 'વિવર્તન' અને સમતલ અરીસા વિશે સમજ મેળવીશું.
શીખવાની શરૂઆત કરો