જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

2015 AP રસાયણવિજ્ઞાન free response 3d

HCl સાથે નિર્બળ બેઇઝના અનુમાપન માટે અર્ધ-સમતુલ્ય બિંદુ આગળ pH ની ગણતરી. From 2015 AP રસાયણવિજ્ઞાન free response 3d. 

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ