જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઍસિડ-બેઇઝ પ્રક્રિયાનો પરિચય

સમસ્યા

HA2POA4A નો સંયુગ્મ ઍસિડ નીચેનામાંથી કયો છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: