જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સંયુગ્મ ઍસિડ-બેઇઝ જોડ

ઍસિડ અને બેઇઝની બ્રોનસ્ટેડ-લૉરી વ્યાખ્યામાં, સંયુગ્મ ઍસિડ-બેઇઝ જોડ બે પદાર્થો ધરાવે છે જે ફક્ત પ્રોટોન (H⁺) ની હાજરીમાં જ ભિન્ન છે. જ્યારે પ્રોટોનને બેઈઝમાં ઉમેરવામાં આવે ત્યારે સંયુગ્મ ઍસિડ બને છે, અને જ્યારે પ્રોટોનને ઍસિડમાંથી દૂર કરવામાં આવે ત્યારે સંયુગ્મ બેઇઝ બને છે. Yuki Jung દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ