જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સસ્પંદન અને નિયમનિષ્ઠ ભાર

તમને જરૂર પડી શકે છે:આવર્ત કોષ્ટક

સમસ્યા

નીચેનામાંથી કયું વિધાન સસ્પંદન વડે સારી રીતે સમજાવવામાં આવે છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: