જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

VSEPR

તમને જરૂર પડી શકે છે:આવર્ત કોષ્ટક

સમસ્યા

બે જુદા જુદા સંયોજનો પાસે રાસાયણિક સૂત્ર XeFA2ClA2 છે. બે સંયોજનો માટેની લુઈસ આકૃતિ નીચે આપેલી છે.
લુઈસ આકૃતિને આધારે, નીચેનામાંથી કયું સંયોજનો 1 અને 2 ની ધ્રુવીયતાની સરખામણી સાચી રીતે કરે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: