જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

નિયમનિષ્ઠ ભાર અને બિંદુ રચના

નિયમનિષ્ઠ ભારની વ્યાખ્યા અને કઈ રીતે ન્યૂનતમ નિયમનિષ્ઠ ભાર આપણને વધુ સ્થાયી બિંદુ રચના પસંદ કરવામાં મદદ કરે.  Jay દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ