જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 7: પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના

આ એકમ વિશે

આ એકમ રસાયણવિજ્ઞાનની લાઈબ્રેરીનો એક ભાગ છે. વિષય વડે વિડીયો, આર્ટિકલ, અને સ્વાધ્યાય જુઓ.