જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

2015 AP રસાયણવિજ્ઞાન free response 5a: પ્રક્રિયાનો ક્રમ શોધવો

અભિશોષણના આલેખને આધારે પ્રક્રિયાનો ક્રમ શોધવો, બ્લીચિંગ ફૂડ કલરની ગતિકી માટે ln(અભિશોષણ) અને 1/(અભિશોષણ) વિરુદ્ધ સમય. 2015 AP રસાયણવિજ્ઞાન free response 5a ઉકેલવાની વૈકલ્પિક રીત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ