મુખ્ય વિષયવસ્તુ

નિયંત્રણ અને સહનિયમન

શીખો
આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી
શીખો
આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી
મહાવરો
4 પ્રશ્નો
શીખો
આ પ્રકરણમાં વિડીયો કે આર્ટિકલ ઉપલબ્ધ નથી

આ એકમ વિશે

આ પ્રકરણ દર્શાવે છે કે કઈ રીતે પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિ પર્યાવરણ પ્રત્યે પ્રતિચાર આપે છે.