જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઍસિડ અને બેઇઝની પ્રબળતા પર pH ની અસર

સમસ્યા

શોધની ઉત્તેજનામાં, રામુ અને શામુ નાજુકના ગ્રહ પર ગયા અને બે અજ્ઞાત દ્રાવણના નમૂના ભેગા કર્યા.
દ્રાવણ A ની pH 6 છે, અને દ્રાવણ B ની pH 2 છે.
દ્રાવણ A ની સરખામણીમાં, દ્રાવણ B માં ___ નો સમાવેશ થાય છે
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: