જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

બિંદુ રચના: વિષમ આણ્વીય સહસંયોજક અણુઓ

તમને જરૂર પડી શકે છે:t કોષ્ટક

સમસ્યા

CO2 અણુની સાચી ઈલેક્ટ્રોન બિંદુ રચના પસંદ કરો.
નોંધ: C નો પરમાણુક્રમાંક 6 છે અને O નો 8 છે.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: