જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સમાનધર્મી શ્રેણીની લાક્ષણિકતાઓ

સમસ્યા

નીચેનું ટેબલ કેટલાક કાર્બન સંયોજનોના આણ્વીય સૂત્ર ધરાવે છે:
સંયોજનોઆણ્વીય સૂત્ર
AC18H34
BC16H34
CC20H38
DC20H40
આમાંથી કોનો સમાવેશ એકસમાન સમાનધર્મી શ્રેણીમાં થાય છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: