જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સંયોગીકરણ અને વિઘટન પ્રક્રિયાઓ

સમસ્યા

આયર્નમેન એક ખાસ મિશન માટે શુદ્ધ મેગ્નેશિયમ (Mg) ના બનેલા ચાંદી રંગના બૂટ પહેરે છે. લડાઈ દરમિયાન, તે તેના બૂટને સળગાવે છે, જે ચાંદીમાંથી સફેદ બની જાય છે.
તેને ભાન થાય છે કે તેના બૂટમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા કરે છે.
સંયોગીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન કઈ નીપજ પ્રાપ્ત થાય છે?
નોંધ: હવા ઘણા વાયુઓની બનેલી છે. યોગ્ય પ્રક્રિયકો પસંદ કરો અને યોગ્ય સમતોલિત સમીકરણને પસંદ કરો.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: