જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ધાતુ ઓક્સાઇડ અને અધાતુના ઓક્સાઇડના પ્રકાર ઓળખો

સમસ્યા

NO2 ___ છે.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: