જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

તત્વનો સમૂહ અને આવર્ત શોધો

સમસ્યા

Be ની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 2, 2 છે.
આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં, આ તત્વનો સમાવેશ નીચેનામાં થાય:
  • આવર્ત
    • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
    • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • સમૂહ
    • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
    • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6